• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Carl Fredrik ReuterswärdCarl Fredrik Reuterswärd
(1934–2016, föddes i/was born in Stockholm)
Interlettre, 1984–1985
12 skulpturer i plåt, betong/12 sculptures in steel, concrete
Donerat av/Donated by Carl Fredrik Reuterswärd Art Foundation

For English please scroll down

Under sitt mångåriga internationella konstnärskap återkom Carl Fredrik Reuterswärd till ord och text i gränsöverskridande arbeten i måleri, skulptur och poesi. I skulpturgruppen Interlettre lät han mellanrummen, som uppstår mellan bokstäver och siffror i skriven text, forma tredimensionella skulpturer. De bulliga och svällande formerna mellan det synliga alfabetets raka linjer skapar ett uttryck som upplevs både bekant och obekant. Kopplingen mellan konst och bokstävers utformning har en lång historia, som kan sökas tillbaka till handskrivna manuskript skapade i medeltidens kloster, där inledningsbokstäverna formades till små konstverk och ”fantastiska alfabet” med figurer, byggnader och växter.

”Inne i tanken finns ett språk. Inne i ett språk finns meningar. Inne i meningar finns ord. Inne i ord finns bokstäver. Och mellanbokstäver”, skrev författaren Susan Sontag i en essä om konstverket. Med Sontags uppdelning kan mellanbokstaven ses som en gestaltning av språkets minsta beståndsdelar. I det talade språket representeras mellanbokstäver kanske av tystnader. Genom att få oss att se det osynliga mellanrummet påtalar Reuterswärds verk även behovet av balans mellan olika element i världen. Utan mellanbokstäver är ingen bokstav möjlig, bokstäverna skulle bli oläsliga och oanvändbara. Det har likhet med konstnärens mest välkända konstverk Non Violence – revolvern som med en knut på pipan är igenkännbar, men som förvandlad till sin motsats blivit oanvändbar. Förutom i flera svenska städer finns Non Violence, som skapades i samband med John Lennons död 1980, utanför FN-byggnaden i New York.

>>>

Over his many years as an artist, Carl Fredrik Reuterswärd often returned to word and text, and he transgressed boundaries as he worked with painting, sculpture, and poetry. In the sculpture group Interlettre, he allowed the spaces between letters and numbers in written text form three-dimensional sculptures. The rotund swollen shapes between the straight lines of the alphabet appear both familiar and unfamiliar. The connection between art and the shape of letters has a long history that can be found as far back as the handwritten manuscripts created in the cloisters of the Middle Ages, where introductory letters became “fantastic alphabets,” composed of figures, buildings, and plants.

“In our thoughts is a language. In a language there are sentences. In sentences are words. In words are letters. And interletters,” author Susan Sontag wrote in an essay about the artwork. Using Sontag’s distinctions, interletters can be seen as a representation of the smallest elements of a language. In spoken language, interletters are perhaps represented by silences. By showing us the otherwise-invisible spaces, Reuterswärd’s work also comments on the need for balance between different elements in the world. Without interletters, no letters are possible; the letters would become unreadable and unusable. It resembles the artist’s most well-known artwork Non Violence; the knotted-up revolver is recognizable but—transformed to its antithesis—unusable. Non Violence was created after the murder of John Lennon in 1980, and can be found in many cities around the world.