• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Yoko Ono


Yoko Ono
(Född/Born 1933, verksam i/works in New York)
Wish Trees for Wanås, 1996/2011
Instruktion, 14 äppelträd, lappar med önskningar/Instruction, 14 apple trees, notes with wishes
Donerat av konstnären/Donated by the artist

Skyladders, 1968/2011
Instruktion, stegar donerade av besökare/Instruction, ladders donated by visitors
Ingår i samlingen, men visas inte alltid/Part of Wanås Konst's collection, but not always on display
Donerat av konstnären/Donated by the artist

For English please scroll down

Yoko Ono skapade konsthistoria 1955 genom att skriva sin första instruktion för en utställning. Sedan dess har ord i stället för objekt många gånger varit material för hennes konst. År 1964 publicerades hennes bok Grapefruit. A book of Instructions and Drawings. Boken innehåller instruktioner som man kan utföra i tanken eller i verkliga livet. De skapar en flyktig rörelse eller enbart något i tanken – handlingen ersätter helt konstobjektet.

År 2011 genomfördes två projekt av Ono utomhus på Wanås. Det ena var Wish Trees for Wanås, som består av 14 äppelträd i vilka besökarna kan hänga lappar med önskningar efter Onos instruktion ”Skriv din önskan och häng den i ett träd.”

Utgångspunkten för Wish Trees är de träd som Ono som barn såg vid templen i Japan. Människor knöt fast böner nedskrivna på papper och fäste i träden tills de såg ut att vara i full blom. Valet av träd har alltid koppling till platsen — på Wanås är det äppelträd. Transparent Blanche, Ripston och Åkerö är några äppelsorter som lånar ut sina grenar till önskningarna. Instruktionen till det första önsketrädet skrev Ono 1996, sedan dess har uppmaningen spridits och varit en del av utställningar världen över.

Alla nedskrivna önskningar skördas, sparas och skickas till Imagine Peace Tower, ett monument på ön Viðey på Island, där de förvaras med önskningarna från samtliga önsketräd. Platsen skapades 2007 och sedan dess lyser en ljuspelare vid monumentet varje år från John Lennons födelsedag den 9 oktober, till hans dödsdag den 8 december (1980).

Till det andra projektet samlades stegar in från privatpersoner och hantverkare i trakten som en del av verket Skyladders. Stegarna placeras som en grupp, en dunge, utomhus tillsammans med en instruktion: ”Se om himlen är närmare från stegen”. På Wanås har Skyladders haft olika platser och insamlingen av stegar är ett pågående projekt. Ono har refererat till himlen vid olika tillfällen. Verket Sky Machine (1961–1966) är en automat, som i stället för att erbjuda en läsk ger en papperslapp med texten ”Sky” (Himmel) i utbyte mot ett mynt. Himlen återkommer också i verket Sky TV (1966): "Detta är en TV bara för att se himlen. Olika kanaler för olika himlar, hög himmel, låg himmel etc." Nästan 40 år senare skrev hon instruktionen En bit himmel: "Ta en bit himmel. Vet att vi alla är del av varandra." (2001–2008).

Första gången Yoko Ono och John Lennon möttes var på en utställning i London 1966. Lennon klättrade upp för hennes stegar och fick se ordet ”Yes” på en målning i taket. Två år senare dedikerade Yoko Ono ett performanceverk, SKY EVENT, till Lennon. Det genomfördes aldrig, men skulle ha en känsla av festyra och mingel bland stegar med damer som hade parasoll och kikare och herrar med plommonstop och monokel. Yoko Ono har refererat till SKY EVENT som ursprungsidén till Skyladders som reducerades till att enbart visa stegarna.

>>>

Yoko Ono made art history in 1955 by writing her first instructions for an exhibition. Since then, words, not objects, have often served as her materials. In 1964, her book Grapefruit. A Book of Instructions and Drawings was published. The book contains instructions that can be enacted either in the mind or in real life. They create either a transient movement or just something in the thoughts—the act completely replaces the art object.

In 2011, two projects by Ono were realized outdoors at Wanås. The first was Wish Trees for Wanås, which consists of 14 apple trees in which visitors can hang pieces of paper with wishes written on them, according to Ono’s instruction: “Write your wish on a piece of paper and hang it on a tree.”

The inspiration for Wish Trees comes from the trees that Ono saw as a child near the temples in Japan. People tied prayers written on paper to trees until the trees looked like they were in full bloom. The selection of cultivar always maintains a connection to the site—at Wanås, it is apple trees. Transparent Blanche, Ripston, and Åkerö are some of the apple varieties that lend their branches to the visitors’ wishes. Ono wrote the instructions for the first wish tree in 1996, and since then the request for wishes has spread and become a part of exhibitions all around the world. All of the written wishes are harvested and sent to the Imagine Peace Tower, a monument on the island of Viðey in Iceland, where they are archived with wishes from all of the wish trees. The site was created in 2007 and since then, a pillar of light has shone at the monument every year from October 9 (John Lennon’s birthday) to December 8 (the day of his death in 1980).

For the second project, ladders were collected from private individuals and carpenters in the area, as a part of the work Skyladders. The ladders were placed outdoors as a group, forming a grove, with the instruction: “See if the sky is closer from the ladders.” At Wanås, Skyladders has been located in different places, and the collection of ladders is ongoing. Ono has referred to the sky on many occasions in her oeuvre. The work Sky Machine (1961–1966) is a vending machine that, instead of offering soda, gives a piece of paper with the text “Sky” in exchange for a coin. The sky also recurs in the work Sky TV (1966): “This is a TV just to see the sky. Different channels for different skies, high-up sky, low sky, etc.” Almost 40 years later, she wrote the instructions for A Piece of Sky: “Take a piece of sky. Know that we all are part of each other.” (2001–2008).

Yoko Ono and John Lennon first met at an exhibition in London in 1966. Lennon climbed up her ladders and saw the word “Yes” on a painting on the ceiling. Two years later, Yoko Ono dedicated a performance piece, SKY EVENT, to Lennon. It was never realized, but it was supposed to have the feeling of a frenzied party, of mingling among ladders on which ladies with parasols and binoculars and gentlemen with bowlers and monocles were standing. Yoko Ono has referred to SKY EVENT as the original idea for Skyladders, which was later reduced to the ladder element alone.