• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Janet Cardiff


Janet Cardiff
(Född/Born 1957, verksam i/works in Berlin & Grindrod)
Wanås Walk, 1998
Ljudpromenad, MP3-spelare/Audiowalk, MP3 player, ca/approx. 13,5 min
MP3-spelare lånas i entrén/MP3 player to be borrowed at the entrance

For English please scroll down

Janet Cardiff deltog i Wanåsutställningen 1998 och hennes ljudverk Wanås Walk, som finns att låna som en bärbar mediaspelare i Konsthallens entré. Promenaden börjar vid Yoko Onos önsketräd, lyssnaren uppmanas att följa konstnärens röst, hålla jämna steg med henne och gå en tretton minuter lång vindlande promenad. Genom inspelade bakgrundsljud, observationer av omgivningen och fiktiva berättelsr laddar Cardiff platsen med mystik och dramatik. Det blir successivt allt svårare att avgöra om fågelsången, fotstegen och gnäggningarna härstammar från omgivningen eller endast existerar i Cardiffs inspelning när ljuden från högtalarna läggs som lager på lager ovanpå upplevelsen i parken. Med Wanås Walk uppmärksammar Cardiff oss på hur vår hörsel styr vad vi förväntar oss att se och att saker som Cardiff säger sammanfaller med faktiska händelser under promenaden.

Cardiff har skapat ljudpromenader för städer, konstinstitutioner och konstbiennaler över hela världen. Idén till ljudpromenaderna fick Cardiff när hon lyssnade på en inspelning hon gjort under en vandring på en kyrkogård: ”Jag hade upptäckt ett sätt att vara på två platser samtidigt. Jag kunde simulera en förflyttning i plats och tid på ett mycket enkelt sätt.” 

Idag gör Cardiff inspelningarna med avancerad teknik. Genom att använda flera mikrofoner samtidigt skapar hon en tredimensionell ljudsfär där det fysiska och virtuella, nuet och det förflutna vävs samman.

>>>

Janet Cardiff participated in the Wanås exhibition in 1998 with the audio work Wanås Walk, which is available on a portable MP3 player for visitors to borrow at the Art Gallery entrance. The walk begins at the gate near Yoko Ono’s wish trees, and the listener is encouraged to follow the artist’s voice, walking in step with her through a winding, thirteen minutes' walk. Through recorded ambient sounds, factual observations, and fictional stories, Cardiff imbues the space with mystery and drama. It becomes progressively more difficult to discern whether the birdsong, footsteps, and horses’ whinnies come from the surroundings or only exist in Cardiff’s recording when the sound from the headphones becomes superimposed upon the experience of the park. With Wanås Walk, Cardiff highlights how our hearing guides what we expect to see, and things that Cardiff mentions coincide with the listeners’ real experiences during the walk.

Cardiff has created audio walks for cities, art institutions, and art biennials around the world. The idea for audio walks came to Cardiff when she was listening to a recording she had made during a walk through a cemetery. “I had discovered a way to be in two places at once. I could simulate space and time travel in a very simple way.” 

By using state-of-the-art technology with multiple microphones simultaneously, Cardiff creates a three-dimensional soundsphere, in which the physical and the virtual, the present and the past, are interwoven.