• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Tue Greenfort


Tue Greenfort
(Född/Born 1973, verksam i/works in Berlin)
Milk Heat, 2009
Värme från komjölk, radiator/Heat from cow milk, radiator
Varierande mått/Dimensions variable
Med stöd från/With support from Nordisk Kulturfond, Wanås Gods AB

For English please scroll down

Inför utställningen WANÅS 2009: Footprints, som samlade konstnärer med ett engagemang i miljöfrågor, studerade Tue Greenfort Wanås ekologiska jordbruk och mjölkproduktionen som är kärnan i verksamheten. Ett led i jordbrukets strävan efter självförsörjning är att ta till vara värmen från den färska mjölken. Vid mjölkning är komjölken 38°C, men den kyls ned till 4°C inför transporten till mejeriet. I nedkylningsprocessen skapas överskottsvärme som ombildas till energi med hjälp av värmeväxlare och används för uppvärmning av kostallets golv och vatten.

Med Milk Heat uppmärksammar Greenfort denna hållbara uppvärmningsmodell i ett konstverk som ger besökarna möjlighet att via ett konventionellt, vattenburet element, placerat utanför kostallet, själva uppleva den färska mjölkens värme. Konstnären vill samtidigt lyfta fram djurhållningens inverkan på miljön, oavsett om den är ekologisk eller inte. Han ifrågasätter om mejerivaror kan anses vara ekologiskt hållbara livsmedel då kornas metanutsläpp står för negativ inverkan på klimatet.

I sitt konstnärskap arbetar Greenfort med interdisciplinär öppenhet, inspirerad av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Han intresserar sig särskilt för människans påverkan på miljön och frågor om jordbruk och odlad natur. Efter omfattande efterforskningar skapar Greenfort konceptuella konstverk som ofta är specifika för den plats där han ställer ut. Även det visuella uttrycket är viktigt för honom och som han själv säger vill han: ”hellre förföra och inleda en dialog med människor, än att provocera och gå över gränsen”.

>>>

Before the exhibition WANÅS 2009: Footprints, Tue Greenfort studied Wanås’ organic farming and the dairy production that stands at the core of operations. One part of the farm’s efforts towards self-sustainability is using the warmth from the fresh milk. At the time of milking, cows’ milk is 38°C, but it is cooled down to 4°C before being transported to the dairy. In the cooling process, this excess heat is transferred with the help of heat exchangers to the floor and water in the cowshed, warming both.

With Milk Heat, Greenfort brings attention to this energy-efficient heating model in an artwork that, by means of a conventional water-filled radiator placed outside the cowshed, gives visitors the opportunity to experience the warmth of the fresh milk for themselves. At the same time, the artist wants to highlight the effects of livestock on the environment, regardless of whether it is organic. He questions if dairy products can be seen as ecologically sustainable, when the methane emissions from cows result in a negative impact on the climate.

In his art, Greenfort works with interdisciplinary ease, inspired by scientific approaches. He is particularly interested in the impact of humans on the environment and questions of agriculture and cultivated nature. After extensive research, Greenfort creates conceptual artworks that are often specific to the site where they are exhibited. Visual expression is also important for him, and he says he would “rather seduce and introduce a dialogue with people than provoke and cross the line”.