• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Jenny Holzer


Jenny Holzer
(Född/Born 1950, verksam i/works in Hoosick, NY)
Wanås Wall, 2002
260 inskriptioner i 1800 meter stenmur/260 inscriptions in 1,800 metres of dry-stone wall
Med stöd från/With support from Stiftelsen Kulturbro 

For English please scroll down

När Jenny Holzer bjöds in att ställa ut på Wanås fascinerades hon av de historiska stenmurarna som löper längs parkens yttre gränser, en lämning i de svenska landskapen som berättar om äldre tiders arbete. Hon lät stenhuggare från trakten sandblästra fyra textserier i utvalda stenar. Sammanlagt rör det sig om 260 textrader, som dyker upp med jämna mellanrum i den 1,8 km långa muren.

Konstverket börjar vid parkens ingång med Truisms (1977–1979), Holzers första textserie. Serien innehåller korta meddelanden skrivna utifrån olika värdegrunder och politiska synsätt, ett val som Holzer förklarar beror på att ”Många gånger när något kan identifieras som höger eller vänster kommer personer som sympatiserar med det hålla med och de som inte gör det kommer omedelbart att avfärda det.” På muren följer sedan texter från Erlauf (1995), som utgår från andra världskrigets fasor, därefter den mer poetiska Arno (1996) och Survival (1983–1985), som berör vardagslivet och dess utmaningar.

Språket har varit centralt i Holzers konstnärskap sedan slutet av 1970-talet. Några texter har blivit ikoniska, som Protect me from what I want och Abuse of power comes as no surprise. Ofta förmedlas de på platser där ett kommersiellt eller politiskt präglat språk är vanligt: på affischer, elektroniska skyltar, husfasader eller kvitton. På konstinstitutioner har Holzer presenterat texter på LED-skyltar uppsatta längs väggar och tak, där den rörliga texten passerar snabbt förbi. I Wanås Wall breder texterna ut sig på samma sätt som i tidigare arbeten, men de blir samtidigt del av Wanås historia och natur.

>>>

When Jenny Holzer was invited to exhibit at Wanås, she was fascinated by the historic dry-stone walls marking the perimeter of the park, a relic in the Swedish landscape that tells of the labours of times past. She had stonemasons from the area sandblast four series of text into select stones. Altogether, 260 lines of text appear at regular intervals in the 1.8 km-long wall.

The artwork begins at the entrance of the park with Truisms (1977–1979), Holzer’s first text series. It is comprised of short messages based on a variety of value systems and political perspectives, a decision Holzer explains like this: “Many times when something can be identified as right-wing or left-wing, those who agree sympathize with it, and those who don’t immediately dismiss it.” Then follows texts from Erlauf (1995), which is based on the horrors of the Second World War, and thereafter, the more poetic Arno (1996) and Survival (1983–1985), which deal with everyday life and its challenges.

Language has been central to Holzer’s oeuvre since the late 1970s. Some texts have become iconic, such as Protect me from what I want and Abuse of power comes as no surprise. They are often featured in places where commercially- or politically-charged language is expected: on posters, electronic signs, building façades, or receipts. At art institutions, Holzer has presented texts on wall- and ceiling-mounted LED signs with moving text. In Wanås Wall, the texts take up space and spread out in the same way as her earlier works, but they simultaneously become a part of Wanås’ nature and history.