• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Mikael Lindahl


Mikael Lindahl
(Född/Born 1983, verksam i/works in Stockholm)
Foundation of a Building, 2010
Husgrund, vit färg/Foundation, white paint, video 10,43 min
Med stöd från/With support from Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Kultur Skåne

For English please scroll down

Det myllrar av husgrunder efter arrendegårdar, torp och backstugor på markerna kring Wanås. När Lindahl skulle göra ett projekt till platsen intresserade han sig för dessa husrester och visades till en grund belägen vid vägen, strax utanför den södra muren. Nästan som en arkeolog sopade, skrapade och högg han bort all växtlighet och smuts som under åren kommit att täcka grunden. En ren grund, så som den troligen såg ut när byggnaden uppfördes någon gång under 1600- eller 1700-talet trädde fram, som han sedan omsorgsfullt målade vit.

Resultatet av utgrävningen blev Foundation of a Building, ett videoverk som idag ingå i Wanås Konsts samling. Verket genomfördes i samband med att Lindahl deltog i projektet En Annan Väg, som var ett treårigt samarbete mellan Wanås Konst och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I projektet tog sig en grupp elever och lärare från Stockholm till Wanås utan att använda sig av några fossila bränslen, och Lindahl cyklade till Wanås.

Lindahls filmer rör sig i gränslandet mellan dokumentär och konstfilm. Han intresserar sig för vad resterna av tidigare mänsklig aktivitet kan berätta för oss idag. Foundation of a Building uppmärksammar ett svunnet liv på en gård med ett bostadshus, ladugård och fruktträd. Han påminner om landsbygdens utveckling under de senaste 100 åren, där de små jordbruken lagts ner för att gå upp i större enheter, en process som pågår än idag.

>>>

The remains of foundations from tenant farms, crofts, and cottages are scattered around the grounds of the Wanås Estate. When Lindahl was preparing to create a project at Wanås, he became interested in these remnants of the past and was brought to a house foundation located along the road just outside the southern wall. Like an archaeologist, he cut back all of the foliage and scraped away the dirt that over the years had covered the foundation. A bare foundation emerged, probably looking similar to how it did when the house was built sometime in the 1600s or 1700s, and he then carefully painted it white.

The result of the dig became Foundation of a Building, a video work that is now part of Wanås Konst’s collection. The work was carried out in conjunction with Lindahl’s participation in the project Another Way, which was a three-year collaboration between Wanås Konst and the Royal Institute of Art in Stockholm. In the project, a group of students and teachers travelled from Stockholm to Wanås without using any fossil fuels—Lindahl biked to Wanås.

Lindahl’s films ride the boundary between documentary and art film. He explores what the remains of past human activity can tell us today. Foundation of a Building brings attention to a past life on a farm with a residence, barn, and fruit trees. He reminds us of rural development over the past 100 years, in which small farms either were shut down in order to be folded into larger enterprises or completely disappeared, a process that is still happening today.