• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Richard Nonas


Richard Nonas
(Född/Born 1936, verksam i/works in New York)
La Colonne Terminée III, 1989–1997
40 stenbumlingar/boulders
Varierande mått/Dimensions variable
Med stöd från/With support from Wanås Gods AB

For English please scroll down

La Colonne Terminée III är ett av de tidigaste permanenta verken i parken. När Richard Nonas kom till Wanås intresserade han sig särskilt för platsens och jordbrukets historia. Utanför gården Haraberga hittade han 40 stora stenbumlingar, som forslades till parken och placerades parvis på den stora gräsmattan väster om dammen. De obearbetade stenbumlingarna utgjorde en kontrast mot den välhållna delen av parken nära dammen. Nu pekar stenbumlingarna ut en riktning i bokskogen nära den östra ingången till parken. Nonas deltog även i utställningen Wanås 1990 med Burnt Njal, en installation av stavar i fyrkantsstål, arrangerade i en bågformation på trägolvet i Magasinet. I parken finns också Nonas Some Comfort, som var en del av en utställning med bänkar av konstnärer, arkitekter och formgivare, som visades på Waldemarsudde och Wanås 1998.

Nonas skapar abstrakta, geometriska installationer i vilka han arrangerar objekt av material som trä, metall och sten. Han var verksam som antropolog innan han började arbeta som konstnär. Nonas kombinerar minimalismens återhållsamma formspråk med ett intresse för kultur och mänskligt beteende. Hans skulpturer och installationer kan betraktas som poetiska kompositioner och han har själv beskrivit att de kommunicerar något som språket inte har kapacitet till: ”Språk och kultur är verktyg för att kunna ta sig an en komplicerad värld och göra den begriplig, bryta upp den och dela in den, förstå den. Men det finns saker som språket inte kan säga så enkelt, som jag känner behovet av att säga […] Den enda visuella konst som intresserar mig är konst som uttrycker något som inte går att uttrycka direkt med ord.”

>>>

La Colonne Terminée III is one of the earliest, permanent artworks in the park. When Richard Nonas came to Wanås, he was particularly interested in the history of the site and the farm. On the edges of Haraberga farm, he found 40 large boulders that were then transported to the park and placed in pairs on the large lawn west of the pond. The raw boulders stood in contrast to the well-kept part of the park near the pond. Currently, the boulders mark a path in the beech forest near the eastern entrance to the park. Nonas also participated in the exhibition Wanås 1990 with Burnt Njal, an installation of square steel poles arranged in an arc directly on the wood floor of the Barn. In the park, visitors will also find Nonas’ Some Comfort, which was a part of an exhibition shown at Waldemarsudde and Wanås in 1998, consisting of benches by artists, architects, and designers.

Nonas creates abstract, geometric installations in which he arranges objects made from materials such as wood, metal, and stone. He worked as an anthropologist before becoming an artist. Nonas combines the restrained idiom of minimalism with an interest in culture and human behaviour. His sculptures and installations can be seen as poetic compositions, and he has said that they communicate something that language lacks the capacity for: “Language and culture are tools to take a complicated world and make it understandable, break it up and categorize it, understand it. But there are things language can’t say easily that I feel the need to say. […] The only visual
art that interests me is the art that is conveying something that it would not be able to convey directly with words.”