• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Jorge Satorre


Jorge Satorre
(Född/Born 1979, verksam i/works in Mexico City)
The Erratic. Measuring Compensation, 2009–2010
Flyttblock, lastpall/Glacial erratic, pallet
Varierande mått/Dimensions variable

For English please scroll down

I januari 2010 lät Jorge Satorre transportera ett 3500 kilo tungt ”flyttblock”, från Nederländerna till Wanås. Stenen, som nu är permanent placerad på en lastpall i parken är, enligt geologer som konstnären konsulterat, ca 1,9 miljarder år gammal. Den är troligen en av många stenar som förflyttades från Skandinavien till Nederländerna under förra istiden. Stenen hittade Satorre efter att ha sökt över hela Nederländerna – stenar av denna storlek är en bristvara i landet.

Idén till verket fick Satorre när han bjöds in att delta i ett konstprojekt i samband med Nederländernas senaste stora landutvidgningsprojekt. Hamnen i Rotterdam, som redan är Europas största, ska bli tjugo procent större, bland annat med hjälp av sten från Skandinavien. Hamnmyndigheten driver ett projekt för att kompensera de ekologiska störningar som byggnationen medför, exempelvis genom att plantera skog i andra delar av landet.

Satorres verk utgör en kommentar till den typ av miljörelaterad kompensation, som ofta genomförs av företag eller myndigheter i samband med en för naturen skadlig verksamhet. Genom att skicka ”tillbaka” ett flyttblock från Nederländerna till Wanås utförde Satorre en egen form av kompensation för Skandinaviens förlust av sten under förra istiden. Absurditeten i projektet är något konstnären framhåller. Han anser att även om livsvillkoren för en djur- eller växtart på en plats försämras så är allt kompensationsarbete i grunden omöjligt, hur ambitiöst det än är.

>>>

In January 2010, Jorge Satorre had a 3500 kg glacial erratic moved from the Netherlands to Wanås. The boulder, which is now permanently installed on a pallet in the park, is approximately 1.9 billion years old according to the geologists consulted by the artist. It is probably one of the many boulders that were moved from Scandinavia to the Netherlands during the last ice age. Satorre found it after having searched all over the Netherlands—where boulders of this size are a rarity.

Satorre got the idea for his work when he was invited to participate in an art project in connection with the latest major land expansion project in the Netherlands. The Port of Rotterdam, which is already the largest in Europe, is to be expanded by twenty percent, partly using rocks from Scandinavia. The port authority is operating a project to compensate for the environmental impact of the development, for instance by reforesting other parts of the Netherlands.

Satorre’s work is a commentary on the kind of environmental compensation that is often undertaken by companies or governments in connection with projects affecting nature. By “returning” a glacial erratic from the Netherlands to Wanås, Satorre performed his own version of compensating Scandinavia for its loss of boulders during the last ice age. The absurdity of this project is highlighted by the artist. He believes that even if the habitat of an animal or plant species is damaged, all measures to compensate for this are fundamentally impossible, no matter how ambitious.