• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Ann-Sofi Sidén


Ann-Sofi Sidén
(Född/Born 1962, verksam i/works in Stockholm)
Fideicommissum, 2000
Fontän av brons/Bronze fountain
Skala/Scale 1:1
Upplaga/Edition 1/6

For English please scroll down

Vid dammens västra strandkant sitter en person på huk med neddragna byxor och en lugn, sluten blick. Med jämna mellanrum kissar hon på marken. Ann-Sofi Sidéns fontän i brons är en avgjutning av konstnären själv i naturlig storlek, placerad med baken vänd mot stigen och med ansiktet mot dammen och slottet.

Sidén fick idén till verket under ett besök på Wanås 1999 när hon filmade i parken och behövde försvinna in bakom en buske för att kissa. Verkets titel, Fideicommissum, anspelar på gamla tiders fideikommiss, en arvsrätt för släktegendomar som vanligtvis innebar att den äldste sonen fick ärva hela gården. Wanås slott var ett fideikommiss fram till 1978. Motivet, titeln och verkets placering skapar en revirmarkering, som kommentar om gamla och rådande hierarkier, maktrelationer och ojämlikheten mellan könen. 

På flera sätt ansluter sig verket till en klassisk tradition, som till den berömda 1300-talsfontänen i Bryssel, Manneken Pis, med en kissande pojke. Fideicommissums utförande har rötter i konsthistorien. Håret, klädernas veck och sandalerna för tankarna till klassisk grekisk och romersk skulptur, och en blottad bak har använts som provokation sedan medeltiden. Samtidigt frångår Sidén traditionen genom att verket inte avbildar en idealiserad kropp, som ofta är regel i äldre skulptur.

Konstnären filmade installationsprocessen och resultatet blev videoverket Head Lake Piss Down (2000). 2010 visade Sidén videoinstallationen Någonstans i Sverige på Wanås som spelades in under Sidéns ritt från Stockholm till Wanås, som en del av projektet En Annan Väg, ett samarbete mellan Wanås Konst och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

>>>

At the western shore of the pond, a person crouches, her pants pulled down and her eyes calm and closed. At regular intervals, she pees on the ground. Ann-Sofi Sidén’s fountain in bronze is a cast of the artist herself in full scale, with her back turned towards the path and her face towards the pond and the castle.

Sidén got the idea for the work during a visit to Wanås in 1999 when she was filming in the park and needed to relieve herself behind a bush. The title of the work, Fideicommissum, plays on an obsolete right of inheritance for family property that usually meant that the oldest son inherited the entire farm. Wanås Castle was an entailed estate until 1978. The motif, title, and placement of the work marks territory, and comments on outdated yet prevailing hierarchies, power relationships, and gender inequality.

In many ways, the work appeals to classical tradition, such as the famous fountain in Brussels from the 1300s, Mannekin Pis, of a boy peeing. The hair, folds in the clothing, and sandals lead our thoughts to classical Greek and Roman sculpture, and the image of a bare backside is a medieval provocation. At the same time, Sidén departs from tradition’s idealized body, as is often the rule in older sculpture.

The artist filmed the installation process, and the result became the video artwork Head Lake Piss Down (2000). In 2010, Sidén showed the video installation Somewhere in Sweden at Wanås, which was recorded during her ride on horseback from Stockholm to Wanås—part of the project Another Way, a collaboration between Wanås Konst and the Royal Institute of Art in Stockholm.