• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Pål Svensson


Pål Svensson
(Född/Born 1950, verksam i Göteborg/works in Gothenburg)
Sprungen ur/Out Of, 1996
Diabas/Diabase
100 x 200 x 200 cm
Deponerat av konstnären/Courtesy of the artist

For English please scroll down

1996 visade sex nordiska konstnärer konstverk i svart diabas på Wanås. Pål Svensson deltog med verken Sprungen ur (1996) och Vriden pelare (1994). Sprungen ur, som finns kvar i parken, består av ett svart blankt klot, med oregelbundna stenskärvor liggande runtom klotet. Det ett ton tunga verket samspelar med den omgivande naturen när diabasens blanka, reflekterande ytan återspeglar ljuset, löven, träden och dammen.

Diabas är en mörk magmatisk bergart, som bland annat bryts i Hägghult några mil nordost om Wanås. Diabas är ett tätt, tungt och hållbart material, som när det poleras blir blankt och djupsvart, men i opolerat skick är grått, matt och strävt. Kontrasten mellan verkets oregelbundna skärvor och det massiva klotets perfekta form gör att det ser ut som att klotet har kläckts på platsen, eller att det har ramlat ned från himlen och formen har spruckit fram. Det kan också associeras till processen bakom verkets tillblivelse, hur kärnan successivt skalats fram av konstnären.

Svensson har sedan början av 1980-talet utforskat stenens och i synnerhet diabasens möjligheter i skulpturer och installationer. Han söker stenens motsatser och ställer mjukt mot hårt, polerat mot grovt, vått mot torrt. Det har gjort honom till en av Sveriges mest anlitade konstnärer till offentliga gestaltningar, med ett fyrtiotal permanenta verk runtom i landet.

>>>

In 1996, six Nordic artists showed their works in black diabase at Wanås. Pål Svensson participated with the work Out Of (1996) and Twisted Column (1994). Out Of, which remains in the park, consists of a glossy black sphere with irregular stone chips lying on the ground around it. This one-ton work interacts with the surrounding nature as the glossy, reflective surface of the diabase reflects the light, leaves, trees, and pond.

Diabase is a dark, igneous rock mined in Hägghult, a some kilometres northeast of Wanås. Dense, heavy, and sustainable, diabase is glossy and deep black when polished, but grey, matte, and rough when left unpolished. The contrast between the work’s irregular chips and the perfect form of the massive sphere make it appear that the sphere hatched right there, or that it fell from the sky and the form broke free. It also hearkens to the process behind the realization of the work, the core being successively coaxed forth by the artist.

Since the early 1980s, Svensson has explored the possibilities of stone, specifically diabase, through his sculptures and installations. He searches for the diametric opposites of stone and sets soft against hard, polished against rough, wet against dry. This has made him one of Sweden’s most sought-after artists for public art, with more than forty permanent works on display around the country.