• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Anne Thulin


Anne Thulin
(Född/Born 1953, verksam i/works in Stockholm & New York)
Double Dribble, 2010
Vinyl
Vardera/Each 200 cm
Installeras med 3 eller 9 bollar/Installed with 3 or 9 balls
Med stöd från/With support from Göinge EKE-möbler AB, Wanås Konst Artlover

For English please scroll down

Efter grinden vid parkens östra ingång dras blickarna upp mot himlen. I tre av de gamla lövträden har enorma röda bollar landat i trädkronorna. De tycks trotsa tyngdlagen och skapar en förnimmelse av att rörelse ägt rum. Leken är en central del i Anne Thulins konstnärskap. Hon kommenterar: ”På Wanås […] vill jag utforska konstens förhållande till lek. Vi undersöker våra gränser i leken, mellan det kontrollerade och det magiskt okontrollerade, där det oförutsägbara kan hända. Leken ligger där på gränsen, precis som konsten gör.”

I en utställning på Lunds konsthall 2003 visade Thulin skrangliga och oanvändbara gymnastikredskap. Bollarna på Wanås eller redskapen i Lund görs omöjliga och oanvändbara när de förstoras upp eller förändras, men öppnar samtidigt för nya möjligheter. Hon skriver: ”Det handlar om det okontrollerbara, den familjära bollen som har hamnat fel, tagit sitt eget språng, sprängt sina egna gränser, bort från det givna, det förutsebara, in i det svindlande tillståndet där allt är möjligt.”

När Anne Thulin först placerade Double Dribble på Wanås använde hon nio träd. Med placeringen aktiverar hon omgivningen, omfamnar den. Versioner av Double Dribble har även ställts ut på bland annat Svenska Institutet i Paris (2013) och House of Sweden i Washington (2015), där hon valde plats i relation till den existerande arkitekturen. Thulin ställde ut på Wanås första gången 1994 med verket Ultra Marin. Hon målade de stora dörrarna som sitter under taken på höglogens kortsida ultramarinblå.

>>>

After the gate at the park’s eastern entrance, our gaze is drawn up towards the sky. Enormous red balls have landed in the crowns of three of the old deciduous trees. They seem to defy the laws of gravity and create the perception of movement. Play is a central part of Anne Thulin’s oeuvre. She comments: “At Wanås [...], I want to investigate the relationship between art and play. We test our limits through play, between the controlled and the magically uncontrolled, where the unimaginable can happen. Play lies there on the boundary, as does art.”

In an exhibition at Lunds konsthall in 2003, Thulin exhibited rickety and unusable gymnastics equipment. The balls at Wanås and the equipment at Lund are made impossible and unusable when they are enlarged or changed, but they simultaneously unlock new possibilities. She writes: “It is about the uncontrollable, the familiar balls that have ended up in the wrong place, taken their own leap, broken down their own boundaries, away from the obvious, the predictable, into the vertiginous state where everything is possible.”

When Anne Thulin first placed Double Dribble at Wanås, she used nine trees. With the placement, she activates the surroundings. Versions of Double Dribble has also been exhibited at, among other places, the Swedish Institute in Paris (2013) and House of Sweden in Washington DC (2015), where she selected sites in relation to the existing architecture. Thulin exhibited at Wanås for the first time in 1994 with the artwork Ultra Marin, in which she painted the doors located under the roof of the hayloft ultramarine blue.