• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Molly Haslund


Molly Haslund
(Född/Born 1976, verksam i Köpenhamn/works in Copenhagen)
Gungor – koordinationsmodell 2/Swings – Coordination Model 2, 2002/2014
Trä/Wood
Gåva från konstnären/Donation from the artist

Tre dubbla ribbstolar för minimal rörelse – Koordinationsmodell 6/Three Double Wall Bars For Minimal Movements – Coordination Model 6, 2014
Trä/Wood
Tack till/Thanks to Mosslunda Snickeri AB
Med stöd från/With support from Statens Kunstfond, DK, Wanås Konst Artlover

For English please scroll down

I sina konstverk blandar Molly Haslund skulptur, installation och performance. Vid dammen på Wanås står två skulpturer, som hon kallar för koordinationsmodeller. De utgår från ribbstolen och gungställningen, välbekanta föremål som hon gör om och visar på nya sätt för att skapa så maximal rörelse som möjligt. Kaos, eufori och att göra betraktaren till deltagare är utgångspunkt för många av Haslunds konstverk. Hon beskriver själv: ”Jag avporträtterar glädje och konflikt, motsättningarna som är inneboende i vanliga föremål och situationer, i ritualer, musik och populärkultur. Genom att konstruera utmaningar och med personliga uttryck vill jag skapa nya poetiska tolkningar.”

Haslund deltog i utställningen Dance Me på Wanås Konst 2014. I utställningen utforskades dans och rörelse i förhållande till skulptur. Hon visade då flera koordinationsmodeller, en hopprepsstubbe för sju personer och stora passare som besökarna kunde rita cirklar med, i gruset eller på konsthallstrappan. Haslund vill öppna för att använda konstverken på olika sätt och vill att vi aktiverar dem, ensamma eller som grupp. Till ribbstolarna har hon skrivit instruktioner, Constant Hanging, som besökarna kan genomföra som en performance (se nedan). Till gungställningen på Wanås behövs åtta personer. Båda raderna kan dessutom försöka gunga åt motsatt håll. Det krävs koncentration, samarbete och koordination. Vi blir uppmärksamma på våra egna och andras rörelser.

Constant Hanging är en instruktion av Molly Haslund som beskriver en performance som bygger på små rörelser och publikdeltagande. Målet är att skapa en levande skulptur av sex personer som hänger rygg mot rygg, ansikte mot ansikte och som testar styrka, koncentration och uthållighet. Följ anvisningarna eller skapa nya instruktioner och system. Var försiktig.

Följande instruktioner lämpar sig för grupper med minst sju personer.
1) Sex personer kommer överens om att påbörja en performance. Varje person håller och hänger i en ribbstol utan att nudda marken. Övriga personer utgör en aktiv publik.
2) Så fort en person släpper taget om en ribbstol återgår hen till publiken.
3) Någon från publiken tar omedelbart över den tomma ribbstolen så att varje ribbstol ständigt är aktiverad av en hängande person.
4) Personer som hänger, ersätter någon annan eller blir del av publiken som fortsätter avlösa varandra i en loop.
5) När alla har hängt i ribbstolen kan en ny omgång med ny ordningsföljd, takt och gruppering påbörjas.
6) Gruppen fortsätter aktiviteten så länge den kan, även om det blir färre deltagare.

>>>

In her artwork, Molly Haslund combines sculpture, installation, and performance. Near the pond at Wanås stand two sculptures that she calls “coordination models.” They are based on ladder walls and swing sets, familiar objects that she reconfigures and displays in new ways to create the most possible movement. Chaos, euphoria, and turning the observer into a participant are the basis of many of Haslund’s artworks. She describes her art: “I portray happiness and conflict, contrasts that are inherent in everyday objects and situations, in rituals, music, and popular culture. By designing challenges and with personal expressions, I want to create new poetic interpretations.”

Haslund participated in the exhibition Dance Me at Wanås Konst in 2014. The exhibition was an investigation of dance and movement in relation to sculpture. She exhibited multiple coordination models: a tree stump with seven jump ropes attached to it, and metre large compasses that visitors could use to make circular impressions in the gravel or on the art gallery steps. Haslund wanted to create the possibility for the artworks to be used in many different ways and wants us to activate them, either individually or as a group. She wrote instructions for the ladder walls, Constant Hanging, which visitors can use to carry out a performance (see below). Eight people are needed to activate the entire swing set, and requires concentration, cooperation, and coordination. We become aware of both our own movements and the movements of others.

Constant Hanging is an instruction by Molly Haslund – a performance based on minimal action and created entirely through audience participation. The aim is to create a live sculpture of six persons hanging back to back, face to face, testing strength, concentration and endurance. You are welcome to try it out, or invent new instructions and systems. Please be careful.

The following instructions work for a group of seven or more.
1) Six people agree to start off the performance at the same time. They each hang from their hands on a rung from one ladder wall, without touching the ground, for as long as they can. The rest of the group is an active audience.
2) As soon as one of the six participating people lets go of the rung, she or he rejoins the audience.
3) Someone from the audience immediately takes over the empty ladder wall, so that each side of every single ladder wall module is constantly activated by a hanging person.
4) The action of hanging, replacing and joining the audience continues as a loop.
5) When everyone in the group has hung from a ladder wall once, a new round with a different order, timing and formation can begin.
6) Continue the activity as long as you can, even if the group gets smaller.